Επιλογή Σελίδας
esta

ΑΙΤΗΣΗ ESTA

1. Αν η ηλεκτρονική αίτησή σας για ταξιδιωτική εξουσιοδότηση εγκριθεί, τεκμηριώνεται ότι πληροίτε τα κριτήρια για να ταξιδέψετε, όμως δεν τεκμηριώνεται ότι σάς επιτρέπεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα. Κατά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβληθείτε σε έλεγχο από έναν Αξιωματικό Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα λιμένα εισόδου, που μπορεί να αποφανθεί ότι δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας για το Πρόγραμμα Παραίτησης από Βίζα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο στο πλαίσιο της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

2. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από σας ή για λογαριασμό σας από κάποιο εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος πρέπει να είναι αληθή και σωστά. Μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί σε κάθε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. νέα στοιχεία που επηρεάζουν τα κριτήρια καταλληλότητας.

3. Μπορεί να υποβληθείτε σε διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις αν εν γνώση σας και εκ προθέσεως προβείτε σε μια κατ’ ουσίαν ψευδή, φανταστική ή δόλια δήλωση ή αντιπροσώπευση σε μια ηλεκτρονική αίτηση ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης που υποβλήθηκε από σας ή για λογαριασμό σας.

Η παρούσα αίτηση αποτελεί ανεπίσημο έγγραφο συμπλήρωσης του γραφείου μας. Μετά τη συμπλήρωση, θα ελέγξουμε τα στοιχεία που δηλώσατε και θα ειδοποιηθείτε για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις, πρωτού προβούμε στην οριστική υποβολή της.

Συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες. Όλα τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να συμπληρωθούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμό σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Επώνυμο». Το επώνυμο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν έχετε δύο ή περισσότερα επώνυμα, παρακαλούμε καταχωρίστε τα χωρίς κενό μεταξύ τους.
Στο πεδίο «Κύριο όνομα», εισάγετε το κύριο όνομά σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Όνομα». Μην συμπεριλάβετε το μεσαίο όνομα/πατρώνυμο σε αυτό το πεδίο. Το κύριο όνομα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε κύριο όνομα, εισάγετε τα γράμματα FNU που σημαίνουν Άγνωστο κύριο όνομα. Εάν έχετε δύο ή περισσότερα ονόματα, παρακαλούμε καταχωρίστε τα χωρίς κενό μεταξύ τους.
Από το ημερολόγιο επιλέξτε την ημερομηνία που γεννηθήκατε. Η ημερομηνία γέννησης είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Επιλέξτε το φύλο σας ως άνδρας ή γυναίκα. Το φύλο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε την πόλη, το χωριό ή την κωμόπολη στην οποία γεννηθήκατε. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη όπου γεννηθήκατε είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε την πόλη στην οποία γεννηθήκατε, εισάγετε UNKNOWN.
Επιλέξτε τη χώρα όπου γεννηθήκατε. Η χώρα όπου γεννηθήκατε είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Ο αριθμός διαβατηρίου μπορεί να περιέχει αριθμούς ή/και γράμματα. Παρακαλούμε κάντε προσεκτική διάκριση μεταξύ του αριθμού μηδέν και του γράμματος Ο. Ο αριθμός διαβατηρίου είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτησής σας.
Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Από το ημερολόγιο, επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Από το ημερολόγιο, επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης. Η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε τον αριθμό της ταυτότητάς σας, εκτός από το διαβατήριο, που εκδόθηκε από τη χώρα σας. Ο αριθμός κρατικής ταυτότητας, εάν έχει εκδοθεί στο όνομά σας, είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτηση. Εάν η ταυτότητά σας δεν έχει γράμματα, παρακαλούμε βάλτε μπροστά από τους αριθμούς τους χαρακτήρες STR. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό κρατικής ταυτότητας, εισάγετε UNKNOWN.
Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα υπηκοότητας είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εάν δεν σας έχει εκδοθεί ποτέ οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, απαντήστε «Όχι» σε αυτή την ερώτηση. Εάν σας έχει εκδοθεί ένα από αυτά τα έγγραφα από μια άλλη χώρα, αλλά δεν θυμάστε τον αριθμό διαβατηρίου ή τον κρατικό αριθμό ταυτότητας και το έτος λήξης, απαντήστε «UNKNOWN» στο πεδίο του αριθμού διαβατηρίου και τέσσερα μηδενικά «0000» στο πεδίο του έτους λήξης.
Αναφέρατε εάν είστε γνωστός/ή με οποιαδήποτε άλλα ονόματα ή ψευδώνυμα, επιλέγοντας ναι ή όχι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτησή σας. Εισάγετε έως 10 άλλα ονόματα ή ψευδώνυμα με τα οποία είστε γνωστοί εάν επιλέξατε "ναι" σε αυτή την ερώτηση. Απαιτείται τουλάχιστον μία καταχώριση για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Επιτρέπεται .jpg, .png , .pdf

ΑΛΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Εάν Ναι, επιλέξτε τη χώρα πρώτα, κατόπιν επιλέξτε τον τρόπο που αποκτήσατε την υπηκοότητα/εθνότητα.
«Προηγούμενη» σημαίνει οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν, χωρίς περιορισμό.

ΓΟΝΕΙΣ

Στο πεδίο «Επώνυμο πατέρα», εισάγετε το επώνυμο του πατέρα σας. Το Επώνυμο πατέρα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το επώνυμό του, εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Όνομα πατέρα», εισάγετε το όνομα του πατέρα σας. Το Όνομα πατέρα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του, εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Επώνυμο μητέρας», εισάγετε το επώνυμο της μητέρας σας. Το Επώνυμο μητέρας είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το επώνυμό της, εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Όνομα μητέρας», εισάγετε το όνομα της μητέρας σας. Το Όνομα μητέρας είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα της, εισάγετε UNKNOWN.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πεδίο «Διεύθυνση κατοικίας», εισάγετε τον αριθμό και την οδό της διεύθυνσης κατοικίας σας. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και τον νομό σε αυτό το πεδίο. Η διεύθυνση κατοικίας είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Στο πεδίο «Ταχυδρομικός κώδικας», εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής που διαμένετε.
Στο πεδίο «Πόλη», εισάγετε την πόλη, κωμόπολη ή χωριό. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στην πεδίο «Νομός», εισάγετε τον νομό που διαμένετε. Ο νομός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στο πεδίο «Χώρα διαμονής», επιλέξτε τη χώρα που διαμένετε. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε τη διεύθυνση email, στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε μια διεύθυνση e-mail, μπορείτε να παρέχετε μια εναλλακτική διεύθυνση email τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τρέχουσα ή προηγούμενη)

Καθορίστε εάν έχετε ένα τρέχοντα ή προηγούμενο εργοδότη επιλέγοντας ναι ή όχι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτησή σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. (ΑΡΚΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) Αν τη διαμονή σας την έχει αναλάβει το γραφείο μας, αφήστε κενά τα πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε συμπληρώστε.
Ένα σημείο επαφής στις ΗΠΑ μπορεί να είναι ένας φίλος, συγγενής ή επαγγελματικός συνεργάτης. Εάν δεν έχετε ένα σημείο επαφής στις ΗΠΑ, παρακαλούμε εισάγετε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου της τοποθεσίας όπου θα μένετε (π.χ. το όνομα του ξενοδοχείου). Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Διεύθυνση», εισάγετε τον αριθμό και την οδό της διεύθυνσης του σημείου επαφής σας στις ΗΠΑ. Μη συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Πόλη», εισάγετε την πόλη της επαφής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Χώρα», επιλέξτε τη χώρα. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στο πεδίο «Πολιτεία», επιλέξτε την πολιτεία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής σας στις Η.Π.Α. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε ένα τηλέφωνο για την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, μπορείτε να εισάγετε μηδενικά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Εισάγετε την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή επαγγελματικός συνεργάτης. Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμο του ατόμου επαφής σας. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε καμία επαφή επείγουσας επικοινωνίας, εισάγετε UNKNOWN.
Εισάγετε την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή επαγγελματικός συνεργάτης. Στο πεδίο «Όνομα» εισάγετε το όνομα της επαφής επείγουσας επικοινωνίας. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε καμία επαφή επείγουσας επικοινωνίας (ή η επαφή σας έχει μόνο ένα όνομα), εισάγετε UNKNOWN.
Εισάγετε τη διεύθυνση email της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
Επιλέξτε τη χώρα της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε ένα τηλέφωνο για την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, μπορείτε να εισάγετε μηδενικά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνω ότι με το πάτημα του κουμπιού «ΥΠΟΒΟΛΗ», συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.
1. Έχω διαβάσει ή μου έχουν διαβάσει όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις αυτής της αίτησης και έχω κατανοήσει όλες τις ερωτήσεις και τις δηλώσεις της. Οι απαντήσεις και τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθή και σωστά όσο καλύτερα μπορώ να γνωρίζω και να πιστεύω.
3. Όσον αφορά τρίτα μέρη που υποβάλλουν την αίτηση για λογαριασμό του αιτούντα, βεβαιώνω με το παρόν ότι έχω διαβάσει στο άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται σε αυτή την αίτηση (αιτών) όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις αυτής της αίτησης. Περαιτέρω βεβαιώνω ότι ο/η αιτών/ούσα βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει ή του/της έχουν διαβάσει όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις αυτής της αίτησης και παραιτείται από κάθε δικαίωμα για αναθεώρηση ή έφεση απόφασης του Αξιωματικού Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ, όσον αφορά την καταλληλότητα εισόδου του/της, ή ότι θα αμφισβητήσει, επί βάσης άλλης από την αίτηση για άσυλο, οποιαδήποτε ενέργεια απομάκρυνσης που προκύπτει από μια αίτηση εισόδου στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα. Οι απαντήσεις και τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθή και σωστά όσο καλύτερα μπορεί να γνωρίζει και να πιστεύει ο αιτών.
4. Το ταξιδιωτικό γραφείο Joytours θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης με μοναδικό σκοπό την διαβίβασή τους στην Αμερικανική πρεσβεία για την αίτηση έκδοσης ESTA. Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε θα παραχωρηθούν σε τρίτους. Το Joytours μετά την επεξεργασία θα διατηρήσει τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης σε αρχείο για διάρκεια 2 ετών. Στη συνέχεια θα προβεί στη διαγραφή τους εκτός εάν ζητηθεί νωρίτερα από τον/την αιτών/αιτούσα. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, το Joytours δεν θα μπορέσει να υποβάλει την αίτηση έκδοση ESTA για λογαριασμό σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμό σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Επώνυμο». Το επώνυμο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στο πεδίο «Κύριο όνομα», εισάγετε το κύριο όνομά σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Όνομα». Μην συμπεριλάβετε το μεσαίο όνομα/πατρώνυμο σε αυτό το πεδίο. Το κύριο όνομα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε κύριο όνομα, εισάγετε τα γράμματα FNU που σημαίνουν Άγνωστο κύριο όνομα.
Από το ημερολόγιο επιλέξτε την ημερομηνία που γεννηθήκατε. Η ημερομηνία γέννησης είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Επιλέξτε το φύλο σας ως άνδρας ή γυναίκα. Το φύλο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε την πόλη, το χωριό ή την κωμόπολη στην οποία γεννηθήκατε. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη όπου γεννηθήκατε είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε την πόλη στην οποία γεννηθήκατε, εισάγετε UNKNOWN.
Επιλέξτε τη χώρα όπου γεννηθήκατε. Η χώρα όπου γεννηθήκατε είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Ο αριθμός διαβατηρίου μπορεί να περιέχει αριθμούς ή/και γράμματα. Παρακαλούμε κάντε προσεκτική διάκριση μεταξύ του αριθμού μηδέν και του γράμματος Ο. Ο αριθμός διαβατηρίου είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτησής σας.
Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Από το ημερολόγιο, επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης. Η ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Από το ημερολόγιο, επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία λήγει το διαβατήριό σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας, στο πεδίο Ημερομηνία Λήξης. Η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε τον αριθμό της ταυτότητάς σας, εκτός από το διαβατήριο, που εκδόθηκε από τη χώρα σας. Ο αριθμός κρατικής ταυτότητας, εάν έχει εκδοθεί στο όνομά σας, είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτηση. Εάν η ταυτότητά σας δεν έχει γράμματα, παρακαλούμε βάλτε μπροστά από τους αριθμούς τους χαρακτήρες STR. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό κρατικής ταυτότητας, εισάγετε UNKNOWN.
Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα υπηκοότητας είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εάν δεν σας έχει εκδοθεί ποτέ οποιοδήποτε από αυτά τα έγγραφα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, απαντήστε «Όχι» σε αυτή την ερώτηση. Εάν σας έχει εκδοθεί ένα από αυτά τα έγγραφα από μια άλλη χώρα, αλλά δεν θυμάστε τον αριθμό διαβατηρίου ή τον κρατικό αριθμό ταυτότητας και το έτος λήξης, απαντήστε «UNKNOWN» στο πεδίο του αριθμού διαβατηρίου και τέσσερα μηδενικά «0000» στο πεδίο του έτους λήξης.
Αναφέρατε εάν είστε γνωστός/ή με οποιαδήποτε άλλα ονόματα ή ψευδώνυμα, επιλέγοντας ναι ή όχι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτησή σας. Εισάγετε έως 10 άλλα ονόματα ή ψευδώνυμα με τα οποία είστε γνωστοί εάν επιλέξατε "ναι" σε αυτή την ερώτηση. Απαιτείται τουλάχιστον μία καταχώριση για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Επιτρέπεται .jpg, .png , .pdf

ΑΛΛΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Εάν Ναι, επιλέξτε τη χώρα πρώτα, κατόπιν επιλέξτε τον τρόπο που αποκτήσατε την υπηκοότητα/εθνότητα.
«Προηγούμενη» σημαίνει οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν, χωρίς περιορισμό.

ΓΟΝΕΙΣ

Στο πεδίο «Επώνυμο πατέρα», εισάγετε το επώνυμο του πατέρα σας. Το Επώνυμο πατέρα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το επώνυμό του, εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στο πεδίο «Όνομα πατέρα», εισάγετε το όνομα του πατέρα σας. Το Όνομα πατέρα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του, εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στο πεδίο «Επώνυμο μητέρας», εισάγετε το επώνυμο της μητέρας σας. Το Επώνυμο μητέρας είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το επώνυμό της, εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στο πεδίο «Όνομα μητέρας», εισάγετε το όνομα της μητέρας σας. Το Όνομα μητέρας είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα της, εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο πεδίο «Διεύθυνση κατοικίας», εισάγετε τον αριθμό και την οδό της διεύθυνσης κατοικίας σας. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και τον νομό σε αυτό το πεδίο. Η διεύθυνση κατοικίας είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση.
*Λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες και αριθμούς, χωρίς σύμβολα.
Στο πεδίο «Ταχυδρομικός κώδικας», εισάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής που διαμένετε.
Στο πεδίο «Πόλη», εισάγετε την πόλη, κωμόπολη ή χωριό. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στην πεδίο «Νομός», εισάγετε τον νομό που διαμένετε. Ο νομός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στο πεδίο «Χώρα διαμονής», επιλέξτε τη χώρα που διαμένετε. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Απαιτείται τουλάχιστον ένας αριθμός τηλεφώνου για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να παρέχετε έναν εναλλακτικό αριθμό τηλεφώνου ενός τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.) Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Εισάγετε τη διεύθυνση email, στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε μια διεύθυνση e-mail, μπορείτε να παρέχετε μια εναλλακτική διεύθυνση email τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τρέχουσα ή προηγούμενη)

Καθορίστε εάν έχετε ένα τρέχοντα ή προηγούμενο εργοδότη επιλέγοντας ναι ή όχι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτησή σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. (ΑΡΚΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) Αν τη διαμονή σας την έχει αναλάβει το γραφείο μας, αφήστε κενά τα πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε συμπληρώστε.
Ένα σημείο επαφής στις ΗΠΑ μπορεί να είναι ένας φίλος, συγγενής ή επαγγελματικός συνεργάτης. Εάν δεν έχετε ένα σημείο επαφής στις ΗΠΑ, παρακαλούμε εισάγετε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου της τοποθεσίας όπου θα μένετε (π.χ. το όνομα του ξενοδοχείου). Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στο πεδίο «Διεύθυνση», εισάγετε τον αριθμό και την οδό της διεύθυνσης του σημείου επαφής σας στις ΗΠΑ. Μη συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες και αριθμούς, χωρίς σύμβολα.
Στο πεδίο «Πόλη», εισάγετε την πόλη της επαφής. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Στο πεδίο «Χώρα», επιλέξτε τη χώρα. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στο πεδίο «Πολιτεία», επιλέξτε την πολιτεία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής σας στις Η.Π.Α.. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε ένα τηλέφωνο για την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, μπορείτε να εισάγετε μηδενικά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
Εισάγετε την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή επαγγελματικός συνεργάτης. Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμο του ατόμου επαφής σας. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε καμία επαφή επείγουσας επικοινωνίας, εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Εισάγετε την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο εντός ή εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένας φίλος ή επαγγελματικός συνεργάτης. Στο πεδίο «Όνομα» εισάγετε το όνομα της επαφής επείγουσας επικοινωνίας. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν δεν έχετε καμία επαφή επείγουσας επικοινωνίας (ή η επαφή σας έχει μόνο ένα όνομα), εισάγετε UNKNOWN.
*Λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, χωρίς αριθμούς ή σύμβολα.
Εισάγετε τη διεύθυνση email της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε UNKNOWN.
Στο πεδίο «Χώρα», επιλέξτε τη χώρα. Η χώρα είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Στο πεδίο «Τηλέφωνο», εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής επείγουσας επικοινωνίας σας. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι απαραίτητος για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε ένα τηλέφωνο για την επαφή επείγουσας επικοινωνίας, μπορείτε να εισάγετε μηδενικά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνω ότι με το πάτημα του κουμπιού «ΥΠΟΒΟΛΗ», συμφωνώ και αποδέχομαι τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.
1. Έχω διαβάσει ή μου έχουν διαβάσει όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις αυτής της αίτησης και έχω κατανοήσει όλες τις ερωτήσεις και τις δηλώσεις της. Οι απαντήσεις και τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθή και σωστά όσο καλύτερα μπορώ να γνωρίζω και να πιστεύω.
3. Όσον αφορά τρίτα μέρη που υποβάλλουν την αίτηση για λογαριασμό του αιτούντα, βεβαιώνω με το παρόν ότι έχω διαβάσει στο άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται σε αυτή την αίτηση (αιτών) όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις αυτής της αίτησης. Περαιτέρω βεβαιώνω ότι ο/η αιτών/ούσα βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει ή του/της έχουν διαβάσει όλες τις ερωτήσεις και δηλώσεις αυτής της αίτησης και παραιτείται από κάθε δικαίωμα για αναθεώρηση ή έφεση απόφασης του Αξιωματικού Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ, όσον αφορά την καταλληλότητα εισόδου του/της, ή ότι θα αμφισβητήσει, επί βάσης άλλης από την αίτηση για άσυλο, οποιαδήποτε ενέργεια απομάκρυνσης που προκύπτει από μια αίτηση εισόδου στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα. Οι απαντήσεις και τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή την αίτηση είναι αληθή και σωστά όσο καλύτερα μπορεί να γνωρίζει και να πιστεύει ο αιτών.
4. Το ταξιδιωτικό γραφείο Joytours θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης με μοναδικό σκοπό την διαβίβασή τους στην Αμερικανική πρεσβεία για την αίτηση έκδοσης ESTA. Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε θα παραχωρηθούν σε τρίτους. Το Joytours μετά την επεξεργασία θα διατηρήσει τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα αυτής της αίτησης σε αρχείο για διάρκεια 2 ετών. Στη συνέχεια θα προβεί στη διαγραφή τους εκτός εάν ζητηθεί νωρίτερα από τον/την αιτών/αιτούσα. Σε περίπτωση που δεν αποδεχτείτε την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, το Joytours δεν θα μπορέσει να υποβάλει την αίτηση έκδοση ESTA για λογαριασμό σας.