Επιλογή Σελίδας
esta

ΑΙΤΗΣΗ ESTA

1. Αν η ηλεκτρονική αίτησή σας για ταξιδιωτική εξουσιοδότηση εγκριθεί, τεκμηριώνεται ότι πληροίτε τα κριτήρια για να ταξιδέψετε, όμως δεν τεκμηριώνεται ότι σάς επιτρέπεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραίτησης από Βίζα. Κατά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υποβληθείτε σε έλεγχο από έναν Αξιωματικό Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα λιμένα εισόδου, που μπορεί να αποφανθεί ότι δεν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας για το Πρόγραμμα Παραίτησης από Βίζα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο στο πλαίσιο της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

2. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται από σας ή για λογαριασμό σας από κάποιο εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος πρέπει να είναι αληθή και σωστά. Μια ηλεκτρονική ταξιδιωτική εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί σε κάθε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως π.χ. νέα στοιχεία που επηρεάζουν τα κριτήρια καταλληλότητας.

3. Μπορεί να υποβληθείτε σε διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις αν εν γνώση σας και εκ προθέσεως προβείτε σε μια κατ’ ουσίαν ψευδή, φανταστική ή δόλια δήλωση ή αντιπροσώπευση σε μια ηλεκτρονική αίτηση ταξιδιωτικής εξουσιοδότησης που υποβλήθηκε από σας ή για λογαριασμό σας.

Η παρούσα αίτηση αποτελεί ανεπίσημο έγγραφο συμπλήρωσης του γραφείου μας. Μετά τη συμπλήρωση, θα ελέγξουμε τα στοιχεία που δηλώσατε και θα ειδοποιηθείτε για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις, πρωτού προβούμε στην οριστική υποβολή της.

Συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες. Όλα τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να συμπληρωθούν.